Radimovice

Radimovice Obec Radimovice se nachází v okrese Liberec, kraj Liberecký. Obec velmi blízce sousedí se zámkem Sychrov a obcí Sychrov. Na území obce leží také nově postavené tenisové kurty a čerstvě otevřený hotel Sychrov. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 260 obyvatel.

Historie


První písemné zmínky o prvních usedlostech na místě dnešních Radimovic pochází ze 14. století. Poprvé se píše o Radimovicích jako celku v roce 1543, pod jménem Radimowicze.

Doba pradávná


Nález kamenné sekyrky z mladší doby kamenné, která patřila kultuře lidu popelnicových polí, dokazuje, že lidé se usídlili v okolí Radimovic již v době kamenné.

Další historie známe až od 14. století a víme že v této době byly dnešní Radimovice rozděleny na dvě části. První část náležela k Albrechtickému statku, jehož majitelé byli například Tistové z Libštejna. Později tyto statky připadly Alšovi ze Sovince a v 16. století Kryštofu z rodu Kyjovanských z Kyjova. Tyto statky v této době čítaly 25 poddaných.

Druhou část, patřící pod panství frýdštejnské, vlastnily páni z Operstorfu, až do bitvy na Bílé hoře, kdy museli emigrovat a celé Radimovice připadly Albrechtovy z Valdštejna.

Doba pobělohorská


Po bitvě na Bilé hoře připadla velká území prohabsburskému členu katolické ligy, vojevůdci Albrechtu z Valdštejna jako konfiskát. Mezi tyto úděly patřily i celé Radimovice, čímž byly na určitou dobu spojeny.

Po smrti Albrechta z Valdštejna zakoupil část Radimovic patřící k panství frýdštejnskému a českodubskému Ludvík, hrabě z Isolanu na Zásadce a v Kocňovicích. Později, roku 1653, bylo toto panství darováno jeho dcerou Regin (která zde byla abatyší) klášteru U sv. Jakuba ve Vídni. Roku 1783 tento klášter zrušil Josef II. čímž panství připadlo náboženskému fondu Arciknížectví rakouského. Druhá část patříci ke staku Albrechtice, přešla roku 1669 do držení Vincence Lakoťte z Frintroppu. Jeho syn prodává roku 1749 panství Františku z Valdštejna.

Doba knížat z Rohanu


Nejprve v roce 1820 kupuje rod Rohanů, který emigroval z Francie před Francouzkou revolucí do Rakouského císařství, část patřící Františku z Valdštejna a okolí Radimovic za účelem vybudování svého sídla zámku Sychrova. Až v roce 1838 rod knížat z Rohanu sjednotil celé Radimovice nákupem zbytku Radimovic.

V letech 1856 až 1858 za Kamila Josefa Idesbalda knížete Rohana probíhala stavba železniční trati mezi Pardubicemi a Libercem. Při této stavbě byl proražen 676 m dlouhý tunel pod obcí, tunel byl prorážen z jihu ze severu a dokonce pomocí šachty i ze středu celkové, náklady na tunel se pohybovali okolo 500 000 zlatých. Dále 32 m nad mohelským údolím vzniká dnešní technická památka, osmi obloukový viadukt. Tento viadukt vyniká především umístěním 9,5 m širokých oblouků nad sebou, což je nejen v České republice zcela výjimečná koncepce.

V této době, roku 1866, se Radimovic dotkla také Rakousko-Pruská válka, kdy obec a okolí museli zásobovat rakouské vojáky, kteří ustupovali přes Sychrov k Turnovu.

První vodovod byl v obci postaven roku 1868. Snaha o rozšíření byla v roce 1925, kdy obec jednala s Kamilem Rohanem o napojení na zámecký vodovod. Obec získala sice další pozemky, ale vodovod byl v uspokojivé míře rozšířen až roku 1941.

V roce 1892 byla založena pošta a později telegrafní úřad a četnická stanice pro obvod: Sychrov, Radostín, Radimovice, Husa, Kamení Vlastibořice, Albrechtice, Červenice, Sedlisko.

V prvních volbách do obecního výboru, které se konaly 1919, byl zvolen jako starosta domkář Čeněk Kocour.

Roku 1945 byl zámek Sychrov Rohanům vyvlastněn na základě Benešových dekretů.

Vývoj mezi lety 1948 až 1990


První JZD vzniklo v obci roku 1952. V roce 1961 jsou sloučena JZD Čtveřín, Lažany, Paceřice, Radimovice a Žďárek pod jedno velké družstvo které dostává název Velký Sychrov. Později, v roce 1963, jsou obecní zastupitelstva sloučena pod Místní národní výbor Sychrov, který sídlí na území dnešních Radimovic. V roce 1984 došlo k reorganizaci a byly sloučeny MNV obcí Žďárek, Husa, Paceřice, Lažany, Vrchovina, Sedlejovice, Třtí, Radostín, Doubí, Čtveřín, Radimovice pod MNV Sychrov. A konečně v roce 1990 dochází k opětovnému osamostatnění Radimovic, spolu s několika dalšími obcemi (Radostín, Třtí, Vrchovina a Sedlejovice zůstali pod správou Sychrova).

Oficiální web: www.radimovice.cz

adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Radimovice
Radimovice 47
46344 Sychrov

 

---

Komentáře

 
---